Ban lãnh đạo

Huỳnh Văn Thuấn
Giám đốc Điều hành

Chuyên môn: Kỹ sư hóa

Tham gia: 2007

Đồng sáng lập

Dương Tấn Anh
Giám đốc R&D

Chuyên môn: Kỹ sư hóa

Tham gia: 2007

Đồng sáng lập

Nguyễn Lê Thanh
Giám đốc Công nghệ In

Chuyên môn: Kỹ sư công nghệ in

Tham gia: 2007

Đồng sáng lập

Quách Công Lực - Bao bì nhựa Việt Thành

Quách Công Lực
Giám đốc công nghệ ghép

Chuyên môn: Kỹ sư hóa

Tham gia: 2010

Phạm Thị Ngọc Phương
Giám đốc Tài chính

Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Tham gia: 2010

5/5 (1 Review)