Mức độ thuộc tính rào cản O2 được yêu cầu cho việc ngăn chặn O2 vào bao bì hoặc vào trong bao bì chứa N2 ?

Bieu Do Hap Thu Oxy

Mức độ thuộc tính rào cản oxy phụ thuộc vào khoảng thời gian yêu cầu của mức độ oxy ở mức zero.

Hấp thụ oxi

Khí Nitơ cộng oxi bị hấp thụ từ bao bì tạo đồ thị khác với oxi hấp thụ chỉ từ bao bì.

  • Oxi chỉ hấp thụ từ bao bì

Bieu Do Hap Thu Oxy

  • Nitơ thêm Oxi được hấp thụ từ ngoài bao bì

Bieu Do Hap Thu Oxy Ngoai

Mô hình đánh giá

Oxy hấp thụ cho tính thấm hút và  tốc độ khác nhau lệ thuộc vào dạng và hàm lượng oxi được hấp thụ. Nhiều túi chứa đầy Nitơ được để  riêng với túi chứa oxi hấp thụ được kiểm tra để xác nhận phạm vi khoảng oxi ở mức zero.

 

Điều kiện: Kích thước túi: 120 x 200 mm ( Diện tích bề mặt : 480 cm2)

Lượng oxy hấp thụ: 50 cm3

Cấu trúc Lượng O2 xâm nhập

cm3 / m2. 24hr.atm

( 200C x 90% RH)

Lượng O2 xâm nhập từ bên ngồi túi

cm3 / 24hr

Khoảng duy trì oxy ở mức zero trong túi

( Ngày)

PET(12)//LL(50) 120 5.8 8.6
PA(15)//LL(50) 60 2.9 17.2
OP-K(20)//CP(50) 10 0.5 100
PET-VM(12)//LL(50) 2 0.1 500

 

Hệ quả là khoảng thời gian yêu cầu oxy ở mức zero ( và chi phí) quyết định cấu trúc bao bì hoặc năng suất hấp thụ oxy.

Trích: Câu hỏi 60

Hotline: 0903 319 401