Phân biệt các vật liệu hàn dán bao bì nhựa như thế nào?

Vat Lieu Han Dan Bao Bi Nhua

Bước dài sóng hấp thụ IR của màng hàn dán: Dựa vào điều này mà có thể phân biệt các nguyên liệu

Vật liệu Cấu trúc phân tử Đặc tính chiều dài sóng hấp thụ
LDPE – (-CH2 – CH2 –)n -(CH2 )-                 720
HDPE – (-CH2 – CH2 –)n -(CH2 )-                 720
LLDPE    C4 CH3 – CH2 – CH= CH2 -(CH2 )-                 720
                C5 CH3 –( CH)2 – CH= CH2
                C6 (CH3)2 – CH2 – CH= CH2
                C8 CH3 – (CH2 ) 5 – CH= CH2
PP -(-CH2 – CH2 –)n

CH3

Không có đặc tính chiều dài sóng hấp thụ
EVA -(-CH2 – CH)n

O – CO – CH3

-(CH2 )-                 720          C=O 1.730
EEA -(-CH2 – CH)n

CO – O – C2H5

-(CH2 )-                 720          C=O 1.730
EAA  -(-CH2 – C)n

CO- OH

-(CH2 )-                 720          C=O 1.730
EMA               CH3

-(-CH2 – C)n

CO-O- CH3

-(CH2 )-                 720          C=O 1.730
EMAA               CH3

-(-CH2 – C)n

COOH

-(CH2 )-                 720          C=O 1.730
EMMA               CH3

-(-CH2 – C)n

COO CH3

-(CH2 )-                 720          C=O 1.730
Ionomer               CH3

-(-CH2 – C)n

O=CO- Na+

-(CH2 )-                 720          C=O 1.730
PAN              CH3

-(-CH2 – C)n – ——(CH2 – C)m

COO CH3                    CN

C=O      1.73                         Cº N     2.240
PET -(C-C6H6-C-O-CH2-CH2-O)n

O          O

C=O      1.73                         C6H6     720

1) Sự khác nhau của LDPE, HDPE, LLDPE và CPP: LDPE, HDPE, LLDPE và CPP  không có nhóm đặc tính hấp thụ.

2) Cho dù ethylene copolymer bao gồm EAA, EEA, EMA, EMAA, và EMMA đượcđịnh rõ bởi vòng hấp thụ C=O, hàn dán của chúng phải được nhận biết bằng quan sát toàn bộ sơ đồ

3) PAN, PET và các vật liệu khác có nhanh C=N hoặc vòng benzens có thể dể dàng phân biệt chúng

Trích: Câu hỏi 83

Hotline: 0903 319 401