Tại sao xử lý corona không dùng ở bề mặt trong của đường hàn dán túi?

Xu Ly Corona Bao Bi Nhua

Xử lý corona sẽ phá hủy độ bền đường hàn. Túi hàn dán được dùng cho sản phẩm may mặc và làm chính yếu là OPP.

1. Độ bền đường hàn:

Cả hai xử lý corona và thành phần nguyên vật liệu đều ảnh hưởng tới độ bền đường hàn.

1.1 Xử lý corona

Khi màng làm túi xử lý corona được hàn dán thì việc xử lý sẽ ngăn cản bề mặt màng nóng chảy kết quả là độ bền đường hàn bị phá hủy.

Khi hai màng được hàn lại với nhau thì ở các mép của đường hàn có hình con nhộng giống trái banh. Tại chổ đường hàn này, xử lý corona ở mặt trong của hai màng ngăn sự nóng chảy bởi vì xử lý corona tạo ra các nhóm (-OH, -COOH, ..) mà tăng điểm chảy của màng. Bề mặt màng không xử lý làm nóng chảy hoàn toàn và làm tăng độ bền đường hàn.

1.2 Thành phần vật liệu

Thành phần vật liệu cũng có thể ảnh hưởng tới độ bền đường hàn và sự ảnh hưởng này lệ thuộc vào công nghệ sử dụng của các nhà sản xuất màng.

2. Độ bền đường hàn nhiệt:

Độ bền đường hàn nhiệt cũng ảnh hưởng bởi xử lý corona. CPP hoặc OPP hàn dán một mặt không nên xử lý corona. Tuy nhiên, màng OPP hàn dán hai mặt mà được xử lý corona cho in có thể hàn dán ở nhiệt độ hàn dán cao hơn.

Trích: Câu hỏi 75

Hotline: 0903 319 401